1. Projekt „CENTRUM MEDIÁLNÍ VÝCHOVY“

(Jednotlivé virtuální prohlídky můžete přepínat ve spodní části přehrávače)

Název projektu:
„CENTRUM MEDIÁLNÍ VÝCHOVY – rozšíření zázemí zájmového vzdělávání“

 Identifikace operačního programu:
ROP NUTS II Moravskoslezsko
Výzva 3.2. – 01 Subregionální centra

 

Stručný obsah projektu:

 

Předmětem projektu jsou dílčí úpravy budovy Domu dětí a mládeže Vratimov (rekonstrukce elektroinstalace, úpravy vnitřních i venkovních prostor) a současně vybavení technikou a technologií, prostředky pro pravidelnou i nepravidelnou zájmovou, vzdělávací a mediální výchovnou činnost.

 

Záměr projektu

 

Rekonstrukcí vnitřních a vnějších prostor a modernizací vybavení DDM budou rozšířeny prostory a podmínky pro zkvalitnění výkonu hlavního poslání organizace, poskytování kvalitního zájmového vzdělávání.

 

Vzhledem k plánovanému rozvoji volnočasových aktivit, vycházejících z poptávky ověřené marketingovým průzkumem, se modernizací provedou tyto hlavní vnitřní úpravy:

 • rekonstrukce elektroinstalace v celé budově (bylo provedeno v lednu 2008)
 • zařízení podkroví vybavovacími předměty (radiátory ÚT, sociální zařízení, umyvadla, dveře, protipožární dveře)
 • úprava vzduchotechniky
 • úprava parketové podlahy
 • provedení drobných stavebních prací v suterénu

Tyto úpravy by měly vést k vytvoření 3 nových učeben/kluboven, pro něž ve stávající fázi chybí peníze.

Dále budou provedeny práce v okolí budovy:

 • oprava chodníků
 • úprava zeleně
 • demontáž a likvidace nevyhovujících dětských prolézaček a jejich nahrazení novými, které budou vyhovovat bezpečnostním předpisům
 • vybudování laviček, odpadkových košů.

Následujícími aktivitami budou:

o   vybavení nově vzniklých prostor v podkroví pro činnost DDM

o   změna užívání půdních prostor na prostory pro klubovny

o   modernizace a vybavení celého objektu DDM tak, aby odpovídalo současnému vývoji a moderním výukovým metodám

o   vybavení DDM ICT, které napomohou rozvinout záměr zařízení v oblasti mediální výchovy – souvisí s projektem, který DDM předložil do globálních grantů v rámci OP VK

o   vybavení devíti nových zájmových útvarů pro zájmové vzdělávání.

 

Aktivity související s projektem po jeho ukončení:

          založení Centra dětské komunikace při DDM VRATIMOV

          nabídka projektového vyučování v oblasti mediální výchovy pro ZŠ

          zlepšení kvality činnosti stávající nabídky zájmového vzdělávání

          vznik nových zájmových útvarů využívajících vybavení pořízené v rámci projektu

 

Celkovými dosaženými efekty projektu budou:

 

 1. Vznik Centra dětské komunikace při DDM VRATIMOV
 2. Zkvalitnění a oživení nabídky pravidelného zájmového vzdělávání, kterého se v průběhu školního roku v kroužcích, klubech a kurzech účastní průměrně 549 účastníků (nárůst o 106)
 3. Vznik devíti nových zájmových útvarů zájmového vzdělávání při DDM VRATIMOV s předpokládaným počtem 106 účastníků
 4. Vznik nabídky projektového vyučování v oblasti mediální výchovy, které budou využívat tři ZŠ v nejbližším okolí s 975 žáky (2 x vratimovské základní školy a paskovská ZŠ, v případě zájmu bude do naplnění kapacity projektové vyučování nabídnuto i základním školám v nejbližším okolí (Řepiště, Ostrava Hrabová, Ostrava Kunčičky, Šenov) 
 5. Oslovení dalších partnerů = zájemců o spolupráci na tvorbě programové nabídky Dětské televize Vratimov (dále jen DěTV). Jde především o organizace a spolky města a nejbližšího okolí (Tělovýchovná jednota, Svaz dobrovolných hasičů, občanská sdružení apod.)
 6. Zpřístupnění vysílání Vratimovské televize většímu počtu obyvatel města, předávání informací o Vratimově do okolí města
 7. Rozšíření a zatraktivnění nabídky zájmového vzdělávání přitáhne k aktivnímu trávení volného času více ohrožených skupin a tím bude lépe DDM plnit roli na poli primární prevence sociálně patologických jevů

 Management projektu

 Provozovatel investičního projektu

Realizátor projektu a investor – Město VRATIMOV, provozovatelem investice bude Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, která je i provozovatelem objektu.

Žadatel

Plný název

Město VRATIMOV

Právní forma

Město 

00297372

DIČ

CZ 00297372

Adresa

Frýdecká 853, 739 32 VRATIMOV,

NUTS II

Moravskoslezsko

Kraj

Moravskoslezský

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zechová – starostka

Telefon

+420 595 705 950, +420 724 179 166

Elektronická adresa

Zechova.meu@vratimov.cz

 

Partner

Plný název

Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace

Právní forma

Příspěvková organizace

75086778

DIČ

CZ  75086778

Adresa

Frýdecká 377/61, 739 32 VRATIMOV

NUTS II

Moravskoslezsko

Kraj

Moravskoslezský

Kontaktní osoba

Hana Nevrlá – ředitelka

Telefon

+420 596 733 988, +420 604 670 737

Elektronická adresa

h.nevrla@ddmvratimov.cz

 

Dům dětí a mládeže (DDM) je zařazen ve školském rejstříku jako středisko volného času. Provádí cílenou pedagogickou činnost, která je zahrnuta pod kategorii – zájmové vzdělávání.